دریافت رژیم لاغری آنلاین

برای درمان سرگیجه چی بخوریم؟

ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﯾﻊ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎﺭ ﺩ‌ﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩ‌ﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﻏﻠﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻭﺣﺸﺖﺯﺩ‌ﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. در این مقاله از ایده آل شو به علت سرگیجه و درمان آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

 علت ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺩ‌ارند، ﺩ‌ﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼ‌ﺡ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﮐﺎﺫﺏ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ‌ً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﭼﺸﻢ‌ﻫﺎ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺒﮑﯽ ﺩ‌ﺭ ﺳﺮ، ﺗﺎﺭﯼ ﺩ‌ﯾﺪ ﯾﺎ ﺩ‌ﻭﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺩ‌ﺳﺖ ﺩ‌ﺍﺩ‌ﻥ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

 سرگیجه کاذب

 •  ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮن

 علت سرگیجه و سبکی سر می تواند ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ باشد ﮐﻪ ﺑه ﺨﺼﻮﺹ ﺩ‌ﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﻻ‌ﻏﺮ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺧوﺎﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺍﯾﺴﺘﻨﺪ، ﺩ‌ﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ‌ ﻭ ﻓﺮﺩ‌ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺩ‌ﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺶ ﯾﺎ ﺳﻨﮑﻮﭖ ﯾﺎ ﺳﺒﮑﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ‌ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﻣﻼً‌ ﺑﻬﺒﻮﺩ‌ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﺣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻓﺮﺩ‌ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﺩ‌ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺪﻫﺪ.

 •  ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ

ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻤﻼ‌ﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ می تواند علت ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﮕﯽ ﺩ‌ﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﺑﯿﺸ‌ﺘﺮ ﺩ‌ﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ‌.

 •  ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽـ ﻋﺮﻭﻗﯽ

ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺩ‌ﺭﯾﭽﻪﺍﯼ ﻗﻠﺐ.

 •  ﺍﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ

ﺩ‌ﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ‌. ﺩ‌ﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ‌ ﻋﻼ‌ﺋﻢ ﺩ‌ﯾﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ‌ ﺩ‌ﺍﺭﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﻕ ﮐﺮﺩ‌ﻥ، ﻟﺮﺯﺵ ﺩ‌ﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﮎ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺧﻠﻘﯽ.

 • ﺍﺧﺘﻼ‌ﻻ‌ﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﯽ- ﺟﺴﻤﯽ

ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺭﻭﺍﻧ‌ﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮﺩ‌ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻻ‌ﺕ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺧﻮﺩ‌ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩ‌ﻫﺪ.

نشانه های سرگیجه

سرگیجه معمولاً می تواند به طور خاص به صورت یکی از احساسات زیر بیان شود:

 • احساس کاذب حرکت یا چرخش (Vertigo یا سرگیجه دورانی)
 • سبکی سر یا احساس غش
 • از دست دادن تعادل یا عدم تعادل
 • سایر احساسات مانند شناور بودن یا سنگینی سر

 احساس منگی در سر

درمان دارویی سرگیجه

 • BPPV

درمان BPPV یک روش ساده است که طی آن پزشک مانورهایی برای طرز قرار گرفتن سر انجام می دهد. این روش معمولاً بعد از یک یا دو بار درمان موثر است.

 • بیماری های گوش داخلی

ورزش هایی وجود دارد که شما از یک متخصص کاردرمانی فرا گرفته و در منزل انجام می دهید. به منظور درمان سریع تهوع و سرگیجه ممکن است پزشک داروهایی مانند meclizine یا diazepam را برای شما تجویز کند یا مصرف dimenhydrinate را توصیه نماید که یک داروی بدون نسخه است. مصرف کوتاه مدت کورتیکواستروئیدها نیز ممکن است در بهبود عملکرد دهلیز موثر باشد.

 • بیماری منییر

درمان بیماری منییر شامل کاهش احتباس آب در بدن از طریق مصرف داروهای مدر (دیورتیک) و پیروی از یک رژیم غذایی با مقدار نمک کم می باشد. ممکن است جراحی نیز توصیه شود.

 • میگرن وستیبولار

به منظور مقابله با سرگیجه دورانی که مرتبط با میگرن وستیبولار است، پزشک احتمالاً تلاش می کند عواملی را که سبب شروع حملات شما می شوند، تعیین کرده و به رژیم غذایی، استرس، خواب و ورزش توجه کند. برخی داروها ممکن است در پیشگیری از میگرن وستیبولار موثر باشند یا به رفع تهوع و استفراغ کمک کنند. همچنین ممکن است به منظور کاهش حساسیت سیستم تعادلی شما نسبت به حرکت کردن ورزش های خاصی به شما آموزش داده شود.

 • اختلالات اضطرابی

پزشک ممکن است به منظور مقابله با اضطراب و مدیریت سرگیجه مصرف دارو و روان درمانی را به تنهایی یا همراه با هم توصیه نماید.

برای درمان سرگیجه چه بخوریم؟

در بیمارانی که سرگیجه واقعی دارند باید علت سرگیجه از جمله مشکلات گوش مورد بررسی قرار گیرد و درمان سرگیجه بر اساس شرایط بیمار و علل بروز آن انتخاب شود؛ هر چند گاهی این‌گونه سرگیجه‌ها درمان مشخصی ندارد. اما سوال اساسی این است که برای سرگیجه چی خوبه بخوریم؟

 • «جینگکو» گیاهی است که با بهبود جریان خون مغزی می‌تواند باعث کاهش علائم سرگیجه با علل مختلف مغزی باشد. زنجبیل نیز تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در کاهش سرگیجه، بویژه سرگیجه همراه تهوع و استفراغ دارد. زنجبیل در کاهش علائم منیر نیز موثر است.
 • نوشیدن ترکیب گیاه لاوندر (اسطوخودوس) و عسل نیز می‌تواند در کاهش سرگیجه موثر باشد. به بیمارانی که از سرگیجه رنج می‌برند، توصیه می‌شود رژیم غذایی کم نمک و کم چربی استفاده کرده و مایعات بیشتری مصرف کنند.
 • به افرادی که دچار این‌گونه سرگیجه‌ها می‌شوند، توصیه می‌شود روزانه عسل و پودر سیاه‌دانه را در آب گرم مخلوط کرده و میل کنند. طب سوزنی می‌تواند روش موثری در درمان انواع سرگیجه باشد، بویژه در سرگیجه‌های واقعی با علل مغزی و عصبی یا سرگیجه‌هایی که با از دست رفتن تعادل همراه است.
 • مکانیسم طب سوزنی بهبود جریان خون مغزی، کاهش التهاب گوش یا آزاد کردن بعضی مواد شیمیایی در پایانه‌های عصبی است.
 • علت بسیاری از سرگیجه‌های کاذب، اضطراب و استرس است. دم‌کرده بابونه، سنبل‌الطیب و اسطوخودوس می‌تواند درمان موثری برای این‌گونه سرگیجه‌ها باشد.
 • ماساژ ناحیه شقیقه‌ها با روغن بابونه یا نعنا نیز مفید است. فشار دادن محل تلاقی گردن و جمجمه در ناحیه پس سرهم می‌تواند در کاهش انواع سرگیجه مفید باشد. حجامت نیز البته با نظر و از‌ سوی پزشک در کاهش بعضی سرگیجه‌ها بی‌تاثیر نیست.

 درمان دارویی سرگیجه

 •  آبلیمو: سرگیجه بیشتر به این دلیل اتفاق می‎افتد که شما انرژی کافی در بدن‎تان ندارید. آب لیمو ترش با قدرت فوق العاده خود می‎تواند انرژی فراوانی به شما بدهد. با استفاده از آبلیمو، فلفل سیاه، نمک و آب؛ نوشیدنی سالم و اثربخشی برای درمان سرگیجه آماده کنید.
 • فلفل: عدم گردش خون مناسب در بدن و در نتیجه نرسیدن انرژی کافی به برخی نواحی می‎تواند سبب سرگیجه شود. برای غلبه بر این مشکل مقادیر مساوی از نمک، سرکه، خردل و فلفل را داخل یک لیوان آب بریزید. این نوشیدنی یکی از بهترین درمان‎های خانگی برای سرگیجه است. این نوشیدنی گردش خون را بهبود بخشیده و در نتیجه سطح انرژی بدن‎تان را نیز بالاتر می‎برد.
 • اسطوخودوس،بابونه و نعناع: سرگیجه یا سرچرخی منجر به یک وضعیت غیر طبیعی در بدن می‎شود. مصرف چای بابونه یا چای نعنا می‎تواند به بازگرداندن حالت طبیعی بدن کمک کند. شما همچنین می‎توانید برای رهایی از سرگیجه‎تان از ماساژ سر با روغن گرم اسطوخودوس استفاده کنید. این ماساژ گردش خون را بهبود بخشیده و عملکرد طبیعی مغز را تضمین می‎کند.
 • زنجبیل: زنجبیل خواص درمانی متعددی دارد و می‎تواند سلول‎های خسته را تقویت کند و به آن‎ها انرژی دوباره دهد. فشار خون شما با خوردن آب خالص زنجبیل در مقادیر بسیار کم می‎تواند بهبود بیاید. عسل نیز یک ماده مغذی و طبیعی است؛ بنابراین شما می‎توانید آب زنجبیل را به همراه عسل استفاده کنید تا از خواص درمانی گسترده‎تری بهره ببرید. این درمان گیاهی سبب بهبود گردش خون شما و افزایش محتوای هموگلوبین خون شما می‎شود.
 • راه‌کار‎های دیگر: درمان‎های دیگر برای رفع سرگیجه مخلوط سرکه سیب و عسل، مخلوط ماست و پرتقال، لیمو و سایر مرکبات هستند.
 • نوشیدنی گیاهی تقویتی: این خمیر گیاهی را در خانه با استفاده از ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری دانه گندم، ۱ قاشق غذاخوری دانه خشخاش، ۱۰ عدد مغز بادام و مغز ۱۰ عدد دانه کدو تنبل آماده کنید. تمام این محتویات را در طول شب در آب خیس کنید و سپس آن‎ها را با آبی که در آن خیسانده شده آسیاب کنید تا به صورت یک خمیر در آیند. به این خمیر ۲ عدد میخک و ۱ قاشق غذاخوری روغن حیوانی نیز اضافه کنید. این خمیر را به شیر اضافه کرده و آن را به خوبی بجوشانید. می‎توانید کمی‎شکر هم اضافه کنید تا نوشیدنی‎تان مزه بهتری داشته باشد. این نوشیدنی به شما به میزان کافی انرژی می‎دهد تا بتوانید از شر سرگیجه رهایی پیدا کنید.

پیشنهاد مطالعه: لیستی کامل از بهترین مواد رقیق کننده خون در رژیم غذایی

سرگیجه در بارداری طبیعی است؟

بستگی دارد منظورتان از سرگیجه چه باشد! سرگیجه با سیاهی رفتن چشم و افتادن و غش کردن یکی نیست. خیلی از خانم های باردار این دو را یکسان می دانند و همین اشتباه باعث تشخیص و درمان نامناسب می شود. اگر فرد در حالت سکون احساس حرکت مداوم و پیگیر به شکل دوران یا چرخش یا تلوتلو خوردن کند، سرگیجه دارد اما سیاهی رفتن چشم، سبک شدن مغز یا بی اختیار افتادن به معنی سرگیجه نیست. سرگیجه با وزوز گوش همراه می شود و لازم است اگر فردی دچار این مشکل است، حتما بررسی و دقیقا معاینه شود زیرا این نشانه ها می تواند علامت بیماری منیر باشد.

مرکز تغذیه و رژیم درمانی کلینیک قلب دکتر نجفی | رژیم لاغری

پاسداران | گلستان ۶ | پلاک ۴۱
☎ ۰۲۱۲۲۸۷۴۸۹۹

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

ثبت سوال جدید غیرفعال می‌باشد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی خود، کد رهگیری را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر یاشار چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷( 5 سال پیش) مشاهده پرسش
  برای افزایش وزن روزی چند قرص مخمر آبجو مصرف کنم
  1. تصویر کاربر مشاور ایده آل شو چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷( 5 سال پیش)
   سلام دوست عزیز

   افزایش وزن حاصل از مصرف قرص های مخمر آبجو بعد از قطع مصرف بازگشت خواهد داشت
   یعنی یک راه حل دائمی برای افزایش وزن نیست
   اما در صورت تمایل به استفاده میتوانید روزانه 3 تا 6 قرص (هر بار 1 تا 2 قرص) همراه با وعده های غذایی اصلی مصرف بفرمایید
 • تصویر کاربر هیوا پنجشنبه ۱۷ خرداد ۹۷( 6 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر.من حدود 7 ماه هست که گیاهخوار شدم .میخوام مکمل B12استفاده کنم اما نمیدونم چه مقدار استفاه کنم. . یک ماه پیش هم آزمایش خون دادم همه چیز خوب بود به جز RBCکه 4.04بود.ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر مشاور ایده آل شو پنجشنبه ۱۷ خرداد ۹۷( 6 سال پیش)
   سلام دوست عزیز

   رژیم گیاهخواری بدون اینکه تحت نظر کارشناس تغذیه باشید یا اینکه خودسرانه گرفته باشید میتواند آسیب زا باشد
   حتما تحت نظر یک کارشناس و متخصص تغذیه به رژیم خود ادام بدید

   مصرف آمپول یا قرص ب 12 را هم میتوانید چند ماهی یک بار داشته باشید
   اما مصرف یک مولتی ویتامین به صورت روزانه و یا چند روز یک بار منطقی تر است
 • تصویر کاربر سماسلطانی جمعه ۲۱ اردیبهشت ۹۷( 6 سال پیش) مشاهده پرسش
  باسلام،قدم ۱۶۵ووزنم ۵۶هستش وازصورت خیلی لاغرهستم دوسال که بدنسازی کارمیکنم ،میخواستم یه تغذیه مناسب کنار ورزشم داشته باشم ممنون میشم راهنماییم بفرمایید.
  1. تصویر کاربر مشاور ایده آل شو جمعه ۲۱ اردیبهشت ۹۷( 6 سال پیش)
   سلام

   برای دریافت رژیم غذایی و برنامه تمرینی تحت نظر متخصص تغذیه و فیزولوژیست ورزشی میتونید به کلینیک مراجعه بفرمایید
 • تصویر کاربر رضا شنبه ۱ اردیبهشت ۹۷( 6 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  من حدودا هیجده سالمه و تا اونجایی که یادمه از اولش شدیداً لاغر بودم، به اضافه اینا تو این سه چهار سال، قدم هم به طرز سرسام آوری رشد کرده و الان ۱۹۲ می‌تونه باشه! وزن من هم حدودا ۶۶ کیلوگرم هست. روزی سه وعده کامل هم میخورم و بدنسازی هم نرفتم.
  پیشنهادتون چیه؟
  1. تصویر کاربر مشاور ایده آل شو شنبه ۱ اردیبهشت ۹۷( 6 سال پیش)
 • تصویر کاربر حسینی جمعه ۱۷ فروردین ۹۷( 6 سال پیش) مشاهده پرسش
  دختری22 ساله هستم.با قد165 و وزن50.میخوام چاق شم.ولی نمیدونم مقدار کالری در روزمو باید چقد باشه و چقد وزن کم دارم.ممنون میشم راهنماییم کنین
  1. تصویر کاربر مشاور ایده آل شو جمعه ۱۷ فروردین ۹۷( 6 سال پیش)
 • تصویر کاربر سید جمعه ۱۷ فروردین ۹۷( 6 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام..من پسری 26 ساله هستم..قد 179 و وزنم 78 کیلو..بدنسازی کار میکنم و تا الان از مکمل ها استفاده نکردم..مربی بهم گفته برای اینک بدنت عضله سازی کنه باید وزنت بیاد بالا..بهم مکمل هارو توصیه کردن..ولی من میخوام به صورت طبیعی وزنم بیاد بالا..آیا امکان پذیر هست؟ اگه است میشه منو راهنمایی کنید؟
  1. تصویر کاربر مشاور ایده آل شو جمعه ۱۷ فروردین ۹۷( 6 سال پیش)
 • تصویر کاربر آرمین پنجشنبه ۱۶ فروردین ۹۷( 6 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام در خدمت شما
  من 13 سالم است و 20 کیلو اضافه وزن دارم خیلی ممنون می شوم کمکم کنید
  1. تصویر کاربر مشاور ایده آل شو پنجشنبه ۱۶ فروردین ۹۷( 6 سال پیش)
 • تصویر کاربر امیر سه شنبه ۷ فروردین ۹۷( 6 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام 10 سال پیش رژیم غذایی گرفتم و تا الان صورتم لاغر مانده و بدنم هم لاغر لطفا برنامه ای بدین که از شر این لاغری نجات پیدا کنم
  1. تصویر کاربر مشاور ایده آل شو سه شنبه ۷ فروردین ۹۷( 6 سال پیش)
 • تصویر کاربر هادی جمعه ۶ بهمن ۹۶( 6 سال پیش) مشاهده پرسش
  چه مدت باید پروتئین وی مصرف شود دوره ان چه مدتی است چه مدتی نباید مصرف شود ؟
  1. تصویر کاربر مشاور ایده آل شو جمعه ۶ بهمن ۹۶( 6 سال پیش)
   porotin bayad har 2mah ye bar be badan esterahat dad va 2hafte ghat kard besorate kame zira ham feshare bekabed kamtar shavad va in ke madrafe porotin betore motedavel bazdehio digar nadare va bayed ye jor shok be badan vared shad ba ghat kardam
 • تصویر کاربر باران سه شنبه ۱۴ آذر ۹۶( 6 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام.خسته نباشید.من17سالمه قدم160وزنم74هست.وزنم استپ شده و هیچ جوری کم نمیشه.ورزش هم میرم با دستگاه بدنسازی کار میکنم.اگه میشه یه رژیم بهم بدین تا اگه میشه تا عید10کیلو کم کنم.رژیمش هم سخت بود مشکلی نداره.ممنون میشم راهنمایی کنین
  1. تصویر کاربر مشاور ایده آل شو سه شنبه ۱۴ آذر ۹۶( 6 سال پیش)
درحال دریافت اطلاعات