برای درمان سرگیجه چی بخوریم؟

ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﯾﻊ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎﺭ ﺩ‌ﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩ‌ﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﻏﻠﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻭﺣﺸﺖﺯﺩ‌ﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.در این مقاله به علت سرگیجه و درمان آن خواهیم پرداخت.

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺩ‌ارند، ﺩ‌ﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼ‌ﺡ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﮐﺎﺫﺏ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ‌ً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﭼﺸﻢ‌ﻫﺎ،  ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺒﮑﯽ ﺩ‌ﺭ ﺳﺮ، ﺗﺎﺭﯼ ﺩ‌ﯾﺪ ﯾﺎ ﺩ‌ﻭﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺩ‌ﺳﺖ ﺩ‌ﺍﺩ‌ﻥ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

 سرگیجه کاذب

 علت ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ

 •  ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮن

 علت سرگیجه و سبکی سر می تواند ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ باشد ﮐﻪ ﺑه ﺨﺼﻮﺹ ﺩ‌ﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﻻ‌ﻏﺮ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺍﯾﺴﺘﻨﺪ، ﺩ‌ﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ‌ ﻭ ﻓﺮﺩ‌ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺩ‌ﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺶ ﯾﺎ ﺳﻨﮑﻮﭖ ﯾﺎ ﺳﺒﮑﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ‌ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﻣﻼً‌ ﺑﻬﺒﻮﺩ‌ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﺣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻓﺮﺩ‌ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﺩ‌ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺪﻫﺪ.

 •  ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ

ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻤﻼ‌ﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ می تواند علت ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﮕﯽ ﺩ‌ﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﺑﯿﺸ‌ﺘﺮ ﺩ‌ﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ‌.

 •  ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽـ ﻋﺮﻭﻗﯽ

ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺩ‌ﺭﯾﭽﻪﺍﯼ ﻗﻠﺐ.

 •  ﺍﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ

ﺩ‌ﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ‌. ﺩ‌ﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ‌ ﻋﻼ‌ﺋﻢ ﺩ‌ﯾﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ‌ ﺩ‌ﺍﺭﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﻕ ﮐﺮﺩ‌ﻥ، ﻟﺮﺯﺵ ﺩ‌ﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﮎ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺧﻠﻘﯽ.

 • ﺍﺧﺘﻼ‌ﻻ‌ﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﯽ- ﺟﺴﻤﯽ

ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺭﻭﺍﻧ‌ﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮﺩ‌ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻻ‌ﺕ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺧﻮﺩ‌ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩ‌ﻫﺪ.

نشانه های سرگیجه

سرگیجه معمولاً می تواند به طور خاص به صورت یکی از احساسات زیر بیان شود:

احساس کاذب حرکت یا چرخش (Vertigo یا سرگیجه دورانی)
سبکی سر یا احساس غش
از دست دادن تعادل یا عدم تعادل
سایر احساسات مانند شناور بودن یا سنگینی سر

 احساس منگی در سر

درمان دارویی سرگیجه

 • BPPV

درمان BPPV یک روش ساده است که طی آن پزشک مانورهایی برای طرز قرار گرفتن سر انجام می دهد. این روش معمولاً بعد از یک یا دو بار درمان موثر است.

 • بیماری های گوش داخلی

ورزش هایی وجود دارد که شما از یک متخصص کاردرمانی فرا گرفته و در منزل انجام می دهید. به منظور درمان سریع تهوع و سرگیجه ممکن است پزشک داروهایی مانند meclizine یا diazepam را برای شما تجویز کند یا مصرف dimenhydrinate را توصیه نماید که یک داروی بدون نسخه است. مصرف کوتاه مدت کورتیکواستروئیدها نیز ممکن است در بهبود عملکرد دهلیز موثر باشد.

 • بیماری منییر

درمان بیماری منییر شامل کاهش احتباس آب در بدن از طریق مصرف داروهای مدر(دیورتیک) و پیروی از یک رژیم غذایی با مقدار نمک کم می باشد. ممکن است جراحی نیز توصیه شود.

 • میگرن وستیبولار

به منظور مقابله با سرگیجه دورانی که مرتبط با میگرن وستیبولار است، پزشک احتمالاً تلاش می کند عواملی را که سبب شروع حملات شما می شوند، تعیین کرده و به رژیم غذایی، استرس، خواب و ورزش توجه کند. برخی داروها ممکن است در پیشگیری از میگرن وستیبولار موثر باشند یا به رفع تهوع و استفراغ کمک کنند. همچنین ممکن است به منظور کاهش حساسیت سیستم تعادلی شما نسبت به حرکت کردن ورزش های خاصی به شما آموزش داده شود.

 • اختلالات اضطرابی

پزشک ممکن است به منظور مقابله با اضطراب و مدیریت سرگیجه مصرف دارو و روان درمانی را به تنهایی یا همراه با هم توصیه نماید.

درمان گیاهی سرگیجه

در بیمارانی که سرگیجه واقعی دارند باید علت سرگیجه از جمله مشکلات گوش مورد بررسی قرار گیرد و درمان بر اساس شرایط بیمار و علل سرگیجه انتخاب شود؛ هر چند گاهی این‌گونه سرگیجه‌ها درمان مشخصی ندارد.

 • «جینگکو» گیاهی است که با بهبود جریان خون مغزی می‌تواند باعث کاهش علائم سرگیجه باعلل مختلف مغزی باشد. زنجبیل نیز تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در کاهش سرگیجه، بویژه سرگیجه همراه تهوع و استفراغ دارد. زنجبیل در کاهش علائم مینیر نیز موثر است.
 • نوشیدن ترکیب گیاه لاوندر (اسطوخودوس)و عسل نیز می‌تواند در کاهش سرگیجه موثر باشد. به بیمارانی که از سرگیجه رنج می‌برند، توصیه می‌شود رژیم غذایی کم نمک و کم چربی استفاده کرده و مایعات بیشتری مصرف کنند.
 • به افرادی که دچار این‌گونه سرگیجه‌ها می‌شوند، توصیه می‌شود روزانه عسل و پودر سیاه‌دانه را در آب گرم مخلوط کرده و میل کنند.طب سوزنی می‌تواند روش موثری در درمان انواع سرگیجه باشد، بویژه در سرگیجه‌های واقعی با علل مغزی و عصبی یا سرگیجه‌هایی که با از دست رفتن تعادل همراه است.
 • مکانیسم طب سوزنی بهبود جریان خون مغزی، کاهش التهاب گوش یا آزاد کردن بعضی مواد شیمیایی در پایانه‌های عصبی است.
 • علت بسیاری از سرگیجه‌های کاذب، اضطراب و استرس است. دم‌کرده بابونه، سنبل‌الطیب و اسطوخودوس می‌تواند درمان موثری برای این‌گونه سرگیجه‌ها باشد.
 • ماساژ ناحیه شقیقه‌ها با روغن بابونه یا نعنا نیز مفید است. فشار دادن محل تلاقی گردن و جمجمه در ناحیه پس سرهم می‌تواند در کاهش انواع سرگیجه مفید باشد. حجامت نیز البته با نظر و از‌سوی پزشک در کاهش بعضی سرگیجه‌ها بی‌تاثیر نیست.

 درمان دارویی سرگیجه

 •  آبلیمو: سرگیجه بیشتر به این دلیل اتفاق می‎افتد که شما انرژی کافی در بدن‎تان ندارید. آب لیمو ترش با قدرت فوق العاده خود می‎تواند انرژی فراوانی به شما بدهد. با استفاده از آبلیمو، فلفل سیاه، نمک و آب؛ نوشیدنی سالم و اثربخشی برای درمان سرگیجه آماده کنید. از لیمو ترش بیشتر بدانید.
 • فلفل: عدم گردش خون مناسب در بدن و در نتیجه نرسیدن انرژی کافی به برخی نواحی می‎تواند سبب سرگیجه شود. برای غلبه بر این مشکل قسمت‎های مساوی از نمک، سرکه، خردل و فلفل را داخل یک لیوان آب بریزید. این نوشیدنی یکی از بهترین درمان‎های خانگی برای سرگیجه است. این نوشیدنی گردش خون را بهبود بخشیده و در نتیجه سطح انرژی بدن‎تان را نیز بالاتر می‎برد.
 • اسطوخودوس،بابونه و نعناع: سرگیجه منجر به یک وضعیت غیر طبیعی در بدن می‎شود. مصرف چای بابونه یا چای نعنا می‎تواند به بازگرداندن حالت طبیعی بدن کمک کند. شما همچنین می‎توانید برای رهایی از سرگیجه‎تان از ماساژ سر با روغن گرم اسطوخودوس استفاده کنید. این ماساژ گردش خون را بهبود بخشیده و عملکرد طبیعی مغز را تضمین می‎کند.
 •   زنجبیل: زنجبیل خواص درمانی متعددی دارد و می‎تواند سلول‎های خسته را تقویت کند و به آن‎ها انرژی دوباره دهد. فشار خون شما با خوردن آب خالص زنجبیل در مقادیر بسیار کم می‎تواند بهبود بیاید. عسل نیز یک ماده مغذی و طبیعی است؛ بنابراین شما می‎توانید آب زنجبیل را به همراه عسل استفاده کنید تا از خواص درمانی گسترده‎تری بهره ببرید. این درمان گیاهی سبب بهبود گردش خون شما و افزایش محتوای هموگلوبین خون شما می‎شود.
 • راه‌کار‎های دیگر: درمان‎های دیگر برای رفع سرگیجه مخلوط سرکه سیب و عسل، مخلوط ماست و پرتقال، لیمو و سایر مرکبات هستند.
 • نوشیدنی گیاهی تقویتی: این خمیر گیاهی را در خانه با استفاده از ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری دانه گندم، ۱ قاشق غذاخوری دانه خشخاش، ۱۰ عدد مغز بادام و مغز ۱۰ عدد دانه کدو تنبل آماده کنید. تمام این محتویات را در طول شب در آب خیس کنید و سپس آن‎ها را با آبی که در آن خیسانده شده آسیاب کنید تا به صورت یک خمیر در آیند. به این خمیر ۲ عدد میخک و ۱ قاشق غذاخوری روغن حیوانی نیز اضافه کنید. این خمیر را به شیر اضافه کرده و آن را به خوبی بجوشانید. می‎توانید کمی‎شکر هم اضافه کنید تا نوشیدنی‎تان مزه بهتری داشته باشد. این نوشیدنی به شما به میزان کافی انرژی می‎دهد تا بتوانید از شر سرگیجه رهایی پیدا کنید.

سرگیجه در بارداری طبیعی است؟

بستگی دارد منظورتان از سرگیجه چه باشد! سرگیجه با سیاهی رفتن چشم و افتادن و غش کردن یکی نیست. خیلی از خانم های باردار این دو را یکسان می دانند و همین اشتباه باعث تشخیص و درمان نامناسب می شود. اگر فرد در حالت سکون احساس حرکت مداوم و پیگیر به شکل دوران یا چرخش یا تلوتلو خوردن کند، سرگیجه دارد اما سیاهی رفتن چشم، سبک شدن مغز یا بی اختیار افتادن به معنی سرگیجه نیست. سرگیجه با وزوز گوش همراه می شود و لازم است اگر فردی دچار این مشکل است، حتما بررسی و دقیقا معاینه شود زیرا این نشانه ها می تواند علامت بیماری منییر باشد.

مرکز تغذیه و رژیم درمانی ایده آل | رژیم لاغری | تناسب اندام | بدنسازی | فیتنس

🚗 شریعتی | بالاتر از حسینیه ارشاد | ابتدای خیابان قبا | پلاک ۶ | طبقه پنجم |واحد ۱۳
☎ ۰۲۱۲۲۸۷۴۸۹۹سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی خود، کد رهگیری را در این قسمت وارد کنید.

پیگیری سوال قبل

ثبت سوال جدید

پاسخ شما طی 48 ساعت از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

ثبت سوال جدید

امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیار سیستم

1
مکمل BCAA

با سلام ، در مورد مصرف مکمل BCAA دو تا سوال داشتم :
1- آیا مکمل BCAA را می توان همزمان با شیر شکلات مصرف نمود و یا حتماً با آب باید مصرف شود؟
2- پودر آن بهتر است یا قرص؟
مشاهده پاسخ دکتر
2
برنامه غذایی کاهش وزن

من ۱۷ سالمه و قدم ۱۷۰ و وزنم ۷۶ کیلو هست دیابت نوع یک هم دارم میخوام ۶۰ کیلو بشم ولی نمیدونم چجوری رژیم بگیرم ورزش هم میکنم یه روز در میون مشاهده پاسخ دکتر
3
مکمل اولیمپ

با سلام. من یک دوره پنج ماهه از مکمل ال کارنتین استفاده کردم و پنج کیلو کاهش وزن داشتم. الان به مدت یکماه هست که از مکمل اولیمپ که شامل سی ال ای و ال کارنتین و چای سبز هست استفاده میکنم. میخواستم بپرسم خوردن این مکمل در کنار ورزش عوارض جانبی مث ناباروری یا ایجاد کبد چرب نداره؟؟ممنون میشم از پاسختون مشاهده پاسخ دکتر
4
مصرف استرویید

باسلام بنده ۱۹ سال سن دارم و حدود ۴ سال بدنسازی کارمیکنم .در حال حاضر رشد عضلانی ام به اوج خود رسیده و دیگه رشدی ندارد. میخواستم برای اولین بار از استرویید وینسترول جهت رفع ضعف و افزایش حجم عضلانی استفاده کنم.اما شنیدم که استفاده از استرویید ها باعث عقیم شدن در مردان میشه. به نظر شما با توجه به سنی که دارم استفاده از استروئید وینسترول برام مانعی نداره؟مخصوصا اگه همراه مکمل های دیگر استفاده بشه.اگر مشکلی نداره میشه دستور مصرفشو برام لطف کنید ممنون. مشاهده پاسخ دکتر
5
برنامه غذایی همراه با چربی سوز لیپو ۶

سلام
من چربی سوز لیپو ۶ استفاده میکنم و هر روز چربی سوزی خوبی با ورزش نیز دارم یک رژیم غذایی سخت میخوام همراه با تامین انرژی مناسب برای چربی سوزی که حال ورزش رو داشته باشم ممنون میشم کمک کنید
مشاهده پاسخ دکتر
6
طرز استفاده از قلم ويكتوزا

سلام لطفا در مورد طرز استعمال قلم ويكتوزا توضيح بفرماييد مشاهده پاسخ دکتر
7
رژیم غذایی

۳۵ سال سن دارم کمتر یک ماه بدنسازی بدون هوازی انجام می دم بیماری تیروئید دارم می خواستم بدونم چه رژیم غذایی برای من مناسب هست مشاهده پاسخ دکتر
8
امپول ویکتوزا

با سلام من خانم 41 ساله هستم با وزن 93 کیلو و قد 163
با اضافه وزن 30 کیلو میخواستم از امپول ویکتوزا استفاده کنک لطفا راهنمایی کنید با دوز چه مقدار شروع کنم که قند خونم نیفته و تا چند ماه استفاده کنم و برای مراجعه حضوری چه کار کنم
مشاهده پاسخ دکتر
9
قرص مخمر

باسلام
لطفا نحوه استفاده از قرص مخمر رو بگید؟؟؟
مشاهده پاسخ دکتر
10
لاغری

سلام
من مدتی هست که به شدت افزایش وزن پیدا کردم بدون اینکه هیچ تغییری تو وعده های غذاییم ایجاد شده باشه حتی میزان غذام کمتر هم شده و مصرف قند و چربیم هم مصرف معمول و متعادلی هست
یه دور به دلیل اختلالات هورمونی اضافه وزن داشتم که با مصرف امپول ویکتوزا حدود 14کیلو وزن کم کردم دو سال هم وزنم ثابت بود اما الان دوباره وزن اضافه کردم
چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟!
(امکان باشگاه رفتن هم در حال حاضر ندارم)
مشاهده پاسخ دکتر
« قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 63 بعدی »

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده