دریافت رژیم لاغری آنلاین

آیا پسر یا دختر دار شدن با تغذیه امکانپذیر است؟

این روزها اغلب افراد اهمیـت رعایـت یـک رژیـم غذایـی متعادل و سـالم را درک می کننـد، بـه ویژه زمانـی کـه در تـلاش به جهت باردارشـدن هستند. رژیم غذایی سالم می توانـد علاوه بر داشـتن وزن سـالم به کاهش خطر برخی از بیماری ها و عوارض ناشی از آن، بهبود سـطح انـرژی بدن و حتی به تعییـن جنسـیت جنیـن کمـک نماید.

رژیم غذایی برای تعیین جنسیت

رژیم غذایی و تغذیه خـوب بدون شک یک بـارداری سـالم را تنظیـم می نماید. هم چنین ممکن اسـت مصـرف برخـی از مـواد غذایـی قبـل از بـارداری بـر جنسـیت جنیـن تأثیر گذار باشد.
قبـل از بررسـی ایـن موضـوع که چـرا بعضی از مواد غذایی امکان دارد شـانس فـرد را بـرای پسردارشـدن و یا دختر دارشـدن افزایش دهنـد، بـه برسـی پروفایـل ژنتیکـی می پردازیـم.

پسر یا دختر شدن با تغذیه

زمانیکه بـه تعییـن جنسـیت جنیـن اشـاره می نماییم، در حقیقت در ارتباط با کروموزوم هـا صحبـت می کنیـم. کروموزوم هـا جنسـیت بیولوژیکـی جنین را تعییـن می نمایند.
زنـان دارای دو کرومـوزوم X و مـردان دارای یک کرومـوزوم X و یک کرومـوزوم Yمی باشند. در طـول لقـاح، اسـپرم از نوع کرومـوزوم X یـا Y خواهد بود. در شرایطی کـه اسـپرم دارای کرومـوزوم X باشـد، جنسـیت دختـر و هنگامـی کـه اسـپرم دارای کروموزوم Y باشـد، جنسیت جنین پسر خواهد شد.

تاثیر تغذیه بعد از لقاح

دانشمندان در طی سال های طولانی سعی کرده اند که تعییـن کننـد کـه آیـا رابطه ای میان تعیین جنسیت و رژیـم غذایـی مـادر وجـود دارد یا خیر؟ بسـیاری از ایـن بررسی و مطالعـات بـر روی پسـتانداران ماننـد مـوش صحرایـی و یا گاو انجـام شـده اسـت. به همین دلیل قبـل از آن که بتوانیـم بـه صورت قطعی بگوییـم کـه آیـا ارتباطـی میان رژیـم غذایـی مادر و باردار شـدن یک جنـس خاص وجود دارد یـا خیر، به تحقیقات بیشـتری در این زمینه و در مـورد انسـان نیازمنـد می باشیم.

بر اسـاس یـک مطالعه در سـال ۲۰۱۰ زنانـی کـه از رژیـم غذایـی سرشـار از منیزیـم و کلسـیم اسـتفاده می کردنـد، شـانس بیشـتری بـرای دختردارشـدن داشـتند و در مطالعـه ای دیگر با بررسی رژیـم غذایـی۷۴۰ زن مشاهده شد، مادرانـی کـه کالـری بیشـتری مصـرف می کننـد، احتمال تبدیل شدن جنسیت جنین بـه بیشتر است.

محققـان بـر ایـن باورند کـه به طـور بالقـوه ارتباط معنـاداری میان سـطوح بالاتـر گلوکـز خـون و انتخـاب اسـپرم پسر، وجـود دارد. یکـی دیگر از پیشـنهادهای تغذیه ای به جهت پسردارشـدن، این اسـت که مـادر، بدن خـود را قلیایی‌تـر کنـد. ایـن درمـان اثبات نشـده نشـان می دهـد، افـرادی کـه دارای محیـط قلیایـی و یا PH بالا می باشند، احتمال پسر دار شدن‌شان بالاتر است.
اما در نهایت نکته مهم این است که رژیم غذایی خوب، یقینا یک بارداری سالم و سلامتی را در آینده به دنبال دارد.

غذاهای افزایش دهنده شانس دختر دار شدن

غذاهایـی کـه تصـور می شـود شـانس فـرد، به جهت دختردارشـدن را افزایـش مـی دهنـد عبارتنـد از:

 • غذاهـای دریایـی، بـه ویژه سـاردین و ماهـی آزاد کنسرو شـده
 • بادام ها
 • لوبیا
 • سـبزی های برگ دار و تیـره مانند کلـم بروکلی
 • محصـولات لبنی ماننـد پنیر و ماست، شـیر
 • ریـواس
 • انجیـر، انواع توت ها، سـیب
 • توفـو
 • بامیـه
 • میوه هـای از خانـواده مرکبات
 • سـبوس جو دوسـر و جو
 • تخم مرغ
 • دانه هایـی ماننـد کـدو تنبـل، کتان و چیا
 • کـره ی بـادام زمینی
 • غـلات صبحانه غنی شـده بـا کلسـیم و منیزیم و اسـفناج

غذاهای افزایش دهنده احتمال پسر دار شدن

محققان بر این باور هستند که ارتباط معناداری میان سطوح بالاتر گلوکز خون و انتخاب اسپرم پسر، وجود دارد.

 • افزایـش مصـرف سـبزیجات تـازه و میوه ها
 • افزایـش مصرف مواد غذایی حاوی پتاسـیم مانند موز، آووکادو، سالمون
 • افزایـش مـواد غذایـی با خاصیـت قلیایی بالا ماننـد سبزیجات ریشه دار، مرکبات، آجیل
 • پرهیز از مصرف محصولات لبنی

رژیم غذایی و جنسیت

به طور کل مواد غذایی مختلفی وجود دارند که در تعیین جنسـیت مورد اهمیت می باشند امـا نقـش هیچ کـدام از آنها هنوز به صورت قطعی اثبـات نشده اسـت و از سوی دیگر مصـرف مـواد غذایـی عنوان شده بایـد در کنـار زمان درسـت ارتباط جنسـی و عمـل لقـاح صـورت گیرد تا بتواند نقـش مفیدی در تعیین جنسـیت داشته باشـد.

دکتر حدیث گرامی
متخصص تغذیه و رژیم درمانی

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

ثبت سوال جدید غیرفعال می‌باشد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی خود، کد رهگیری را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم